Menu Zavřeno

Technické informace k našim výrobkům

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK

Firma TECHNEAU si zakládá na kvalitních a propracovaných produktech, přičemž neustále zdokonaluje a vyvíjí stále lepší typy s využitím nejnovějších poznatků vlastního vývojového oddělení. K dispozici je výběr materiálů, ze kterých odlučovače vyrábíme a jsme připraveni Vám pomoci s výběrem a komplexním poradenstvím.

ÚČEL ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK – OBECNĚ

Odlučovače ropných látek jsou zařízení sloužící k zachycení ropných a sedimentujících látek, které se mohou nacházet ve vodním prostředí. Základní konstrukce odlučovače ropných látek se skládá ze dvou částí: kalové jímky a vlastního odlučovače. Součástí odlučovače musí být automatický ventil zabraňující úniku ropných látek.

Dva základní principy separace ropných látek:

 • gravitační odlučování látek težších než voda (kal),
 • flotace ropných látek zdokonalená použitím koalescenčního filtru.

Polyetylenová řada (1 -30 l/s)

Jsou lehké, stabilní a samonosné, vyrobené technologií rotačního odlévání (bezešvá technologie).

 • ARONDE
 • ELLIPSE
 • SPHERE

Výrobní technologie – rotační odlévání

Technika dovolující realizovat z polyetylenu dutý korpus se silnými stěnami kolem 10 mm, který zajišťuje vysokou mechanickou odolnost odlučovače. Výrobek je monoblok (bez svárů), což vylučuje riziko netěsností. Polyetylen je odolný proti korozi a většině chemických látek.

Výhody

 • Chemická odolnost
 • Snadná manipulace
 • Rychlost instalace
 • Samonosná konstrukce

Příslušenství

 • Teleskopické a pevné nástavce
 • Alarm pro ropné látky
 • Alarm pro kaly

Ocel (35-500 l/s)

Válcové nádrže z oceli, které jsou ideální v případě osazení do hloubky i pod úroveň hladiny spodní vody.

Popis materiálu

Jsou vyrobeny z konstrukční oceli tloušťky 6 mm. Vnitřní plášť nádrží je opatřen dvěma vrstvami epoxidového nástřiku tvrzeného polyamidem, vnější plášť je opatřen dvěma vrstvami primárního epoxidu a jednou dokončovací glycerolftalickou vrstvou. Výrobek odpovídá normám pro skladování ropných látek.

Výhody

 • Velmi stabilní konstrukce vhodná k instalaci do velkých hloubek bez zvláštního zabezpečení
 • Velký rozsah průtoků
 • Samonosná konstrukce

Příslušenství

 • Alarm pro ropné látky
 • Alarm pro kaly
 • Výztužné pásy – zesílení pláště pro větší stabilitu ve větších hloubkách

Polyester – sklolaminát (20 – 600 l/s)

Rozsáhlá škála velikostí z materiálu, který je inertní vůči vlivům agresivního prostředí. Rovněž je velmi stabilní konstrukce.

Popis materiálu:

Vyrobeno vinutím vlákna z kompozitního materiálu s obsahem skla cca 60 %. Komponenty uvnitř nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli, nebo polyetylenu.

Výhody:

 • výborná mechanická odolnost
 • výborná chemická odolnost
 • velká obvodová a podélná pevnost
 • velký rozsah průtoků
 • samonosná, stabilní konstrukce
 • velmi vhodné pro místa, kde je riziko vzniku tzv. bludných proudů, např. v blízkosti železnice

PŘEČERPÁVACÍ STANICE

Slouží k přečerpávání dešťových i splaškových vod z míst, které jsou kde není možné využít gravitaci při nátoku do hlavního řadu kanalizace. Vyráběny jsou z polyetylenu a polyesteru (sklolaminátu). Jsou to kompaktní nádrže vybavené kvalitními čerpadly na čerpání ať už dešťových, nebo splaškových vod. K dispozici je velký výběr čerpadel a příslušenství pro čerpání splaškové i dešťové vody.

MODELOVÉ ŘADY PŘEČERPÁVACÍCH STANIC

 • Řada STAR
 • Řada SRT

Řada STAR polyetylenové čerpací stanice vyrobené z PE, určené pro rodinné domy a malé provozovny

Popis:

Jsou vyrobeny z chemicky odolného polyetylenu technologií zvanou rotační odlévání, samonosné konstrukce. Osazují se pod úroveň terénu mimo budovu. V nabídce máme i model vhodný pro uložení do suterénu domu na podlahu (STAR 270). Stanice jsou dodávány připravené k instalaci, čerpadla,regulace spínání a rozvaděč jsou součástí dodávky.

Výhody:

 • výborná mechanická odolnost
 • výborná chemická odolnost
 • výběr čerpadel různých výkonností a průchodností dle typu čerpaného média
 • možnost volby spouštěcího zařízení (plovákový, nebo systém AERO – viz.níže)
 • samonosná konstrukce

Příslušenství:

 • Opticko- zvukový alarm
 • Rozvodná skříň z polyesteru
 • Teleskopický nadstavec z polyetylenu
 • Kulový ventil
 • Česle
 • Litinový poklop 250 kN

Spouštěcí zařízení

Plovákový systém :

Soustava plováků, které detekují různou výšku hladiny: nízkou, střední, vysokou a přeplnění, tzv. havarijní hladinu.

Systém AERO :

Velmi vhodný a spolehlivý systém pro použití čerpání splaškových vod.

Hladina je měřena pomocí trubicové sondy, která je profoukávána vzduchem. Vzduch vytlačí veškeré znečištění, odpor, který vzduch musí překonat, je snímán a přepočten na výšku hladiny v nádrži. Naměřené hodnoty jsou elektronicky vyhodnocovány a slouží ke spínání a vypínání jednotlivých pracovních režimů čerpadel.

Řada SRT polyesterové přečerpávací stanice pro průmyslové využití

Popis:

Polyester vzniklý vinutím vlákna z kompozitního materiálu s obsahem skla cca 60 %. Komponenty uvnitř nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli, nebo polyetylenu.

Výhody:

 • výborná mechanická a chemická odolnost
 • velký výběr čerpadel různých výkonností a průchodností dle typu čerpaného média
 • možnost volby spouštěcího zařízení
 • samonosná konstrukce

Součásti každé čerpací stanice SRT TECHNEAU:

 • Čerpadla se zpětným ventilem
 • Systém hlídání hladiny a automatické spouštění čerpadel (plováky, ultrazvuková sonda, nebo piezometrická sonda)
 • Vodící konzoly pro vyjímání čerpadel
 • Elektrický rozvaděč
 • 10- ti metrový elektrický kabel
 • Víko se šrouby

Volitelné příslušenství :

 • Opticko- zvukový alarm
 • Rozvodná skříň z polyesteru
 • Česle
 • Vnější ventilová šachta
 • Hydro VSR ( přítokové hradítko umožňující uzavřít přítok do čerp.stanice)
 • Kulový ventil (jeden pro každé čerpadlo)
 • Zvukově – optický alarm
 • Žebřík

Spouštěcí zařízení

Plovákový systém :

Soustava plováků, které detekují různou výšku hladiny: nízkou, střední, vysokou a přeplnění, tzv. havarijní hladinu.

Piezometrická sonda:

Funguje na principu membrány, která je v závislosti na hloubce ponoru v kapalině deformována a stupeň deformace je pak pomocí elektronické jednotky převedena na výšku vodní hladiny v nádrži.

Ultrazvuková sonda

Ultrazvuková sonda pracuje na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným ultrazvukovým impulsem a jeho přijatým odrazem od sledované hladiny. Umožňuje bezkontaktní spojité snímání výšky hladiny čerpaného média.

Normy

Čerpací stanice odpovídají všem požadavkům platných evropských norem:

 • ČSN EN 12050-1 Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
 • ČSN EN 12050-2 Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

Účinnost OLK TECHNEAU :

Norma ČSN EN 858-1, tabulka č.1, rozlišuje dvě základní třídy odlučovačů lehkých kapalin, dle zůstatkového obsahu uhlovodíků C10 C40,  po přečištění:

 •     Třída I:      max. 5 mg/l      (koalescenční odlučovače)
 •     Třída II:    max. 100 mg/l   (gravitační odlučovače)

Ve vstupní části ORL je kalová jímka, následně je umístěn koalescenční filtr v odlučovací komoře.

Společnost Techneau disponuje laboratoří, která je certifikovaná CSTB (podobně jako v ČR je TZÚS), kde probíhají zkoušky účinnosti koalescenčních odlučovačů lehkých kapalin, přičemž výstupní hodnoty C10 C40  jsou u odlučovačů Techneau vždy nižší, jak 1 mg/ . Techneau garantuje vždy maximální obsah 1 mg/l uhlovodíků C10 C40  po přečištění v odlučovači, nebo méně, za použití dočišťovací jednotky PCU.

V případě požadavku vodoprávního orgánu na vyšší stupeň přečištění vody (zůstatek max.0,2, nebo 0,5 mg/l uhlovodíků) nabízíme použití tzv. dočišťovací jednotky (PCU), která je umístěna, jako třetí čistící stupeň za kalovou jímkou a  koalescenčním filtrem.

PCU je materiál s hustotou 21 kg/m3, která díky své struktuře účinně separuje nejjemnější mikrokapénky lehkých kapalin z vody. PCU lze snadno propláchnout vodou a vložit zpět do odlučovací komory.

Ze stavebního hlediska neznamená PCU žádné úkony, ani potřebu prostoru navíc !!  

PCU je umístěna přímo v odlučovací komoře na vodícím tubusu, usměrňujícím pohyb plováku. Voda tak prochází třetím stupněm čištění před odtokem z OLK.

Odlučovače lehkých kapalin Techneau jsou vždy konstruovány tak, aby kalová jímka byla oddělena od odlučovací komory, což pokládáme za velmi důležité. Přitékající voda do odlučovače je vždy zvířená a potřebuje určitý objem i jistou dobu zdržení, pro přechod do tzv. laminárního proudění (uklidnění víření) a  sedimentaci:

1)      hrubějších nečistot ( písek, štěrk..)

2)     suspendovaných látek, což jsou částice s velikostí do 200 mikronů, na které jsou z 80-ti % navázány ropné látky !

3)      a dále ke gravitačnímu rozdělení volných lehkých kapalin od vody.

Z přepážkou oddělené kalové jímky přechází voda se zbytkovým znečištěním v množství obvykle do 40 mg/l C10 C40 dále do odlučovací komory, kde je voda čištěna na koalescenčním filtru  na požadovanou kvalitu.

 • http://www.techneau.cz/wp-content/uploads/2019/12/KOALESCENČNÍ-FILTR-TECHNEAU.pdf