Menu Zavřeno

Výhody řešení Techneau

Obecné srovnání řešení Techneau a výrobců betonových OLK:

OLK TECHNEAU

 • písemná garance 10 let pro HDPE, ocelové a 15 let pro polyester na celý odlučovač, včetně výstupních hodnot
 • odlučovače Techneau jsou vždy jedna nádoba (viz obr. níže), což umožní vodě, aby přešla do laminárního toku, tzn. uklidnila proudění , což je příznivé pro odloučení látek. Vždy je uvnitř instalovaná přepážka pro účinnější oddělení kalu v kalové jímce, aby nebyl zbytečně zatěžován koalescent.
 • za přítomnosti spodní vody není nutná podkladní žlb deska. Odlučovač se uloží na lože ze štěrku a roznášecí deska se ralizuje nad OLK,kde plní jednak funkci ochrannou a dále přitěžující proti vztlaku spodní vody
 • v naprosté většině případů je i u velkoprůtokových OLK Techneau zapotřebí max. 2 vstupní komínky, přičemž do 10 l/s je zapotřebí jen jeden vstup
 • koalescent – prostor mezi jednotlivými lamelami Techneau- koalescenčního filtru, velmi odolávající úcpání a zachová si své vlastnosti i při neservisování např. 5 let, na základě reálných zkušeností.
 • záruka na koalescent v délce záruky OLK – pouze se proplachuje vodou. (viz příloha). Při dodržování provozního řádu.
 • při instalaci mimo komunikaci a mimo vlivu spodní vody se ukládá OLK Techneau na lože z ŠP.
 • u TECHNEAU odlučovačů díky válci naležato, se voda při vyplachování stále drží v úžlabí, což urychluje servis = úspora.
 • OLK je vždy jen jedna nádoba, tzn. jeden nátok a jeden odtok = minimalizace netěsností
 • OLK velkoprůtoky – vždy jen dva vstupy do OLK (kalová jímka a odlučovací komora)
 • OLK velkoprůtoky – vždy jen dva vstupy do OLK (kalová jímka a odlučovací komora)
 • Techneau nepoužívá sorbční stupeň pro dosažení 0,2 mg/l, čímž pomáhá šetřit náklady provozovateli a dále minimalizuje nutnost servisních úkonů. Do značné míry jsou odlučovače Techneau schopny tolerovat případné zanedbání údržby, aniž by se to projevilo na čistícím účinku zařízení. Maximální hodnotu 0,2 mg/l C10 C40 písemně garantujeme.

OLK BETONOVÉ

 • obvykle 2 roky, max. 3. (beton v čase degraduje. Aby se zachovala vodotěsnost betonu, je potřeba ji v pravidelných intervalech sanovat = náklady navíc)
 • betonové odlučovače bývají často poskládány z víc jímek za sebou (viz obr. níže), při vyšším průtoku, což s sebou nese problém v tom, že voda, která má vyšší rychlost a nateče do malé jímky a pak do další atd, NEVYTVÁŘÍ PODMÍNKY PRO SEDIMENTACI, protože voda v tomto čistícím procesu je stále zvířená. Výsledkem je, že kal přechází do kontaktu s koalescentem a rychle ho ucpe, což s sebou nese náklady na časté čištění a dále je zde riziko, zejména pokud je koalescent z PU pěny, tak se zvýší hydraulická zátěž průchodu odučovačem a např.při přívalovém dešti vznikne reálné riziko přetečení odlučovače a úniku RL do přírodního prostředí
 • obvykle je vyžadována podkladní deska. Nese to nevýhody, že je potřeba čerpat spodní vodu z okolí, než vyzraje beton. To je samozřejmě spojeno s dalšími náklady.
 • velmi často u betonových odlučovačů je navrženo více vstupů při řešení větších průtoků, tzn. ve srovnání s olk Techneau je nutno počítat s vyššími náklady na komínky s poklopy navíc
 • koalescent konkurencí často používanou PU pěnu, která se rychle ucpe a zvýší hydraulickou zátěž a v kombinaci s přívalovým deštěm a delšími intervaly čištění. Jistou dobu je lze obnovit vyždímáním, ale neobnoví se na 100%. V pórech je zachycen jemný kal jednou pro vždy a po čase se musí měnit, což je taky spojeno s ekologickou likvidací a nákupem nových filtrů = pravidelné náklady navíc
 • PU pěny se musí měnit, což s sebou nese náklady na ekologickou likvidaci starých a výměnu nových. Jistou dobu lze sice „regenerovat“ vyždímáním, ale účinnost se snižuje a průtočná schopnost klesá, což s sebou nese riziko zahlcení
 • pokud víme, vždy je nutná podkladní betonová deska, což je spojeno s náklady. Pokud se deska nedá, je riziko netěsnosti propojení vlivem různého sedání jímek a namáhání jejich propojení
 • betonové OLK mají rovné dno a čištění je ztíženo, nebo se nevyčistí zcela
 • u větších průtoků více jímek = více propojení = riziko různého sedání jímek a narušení těsnosti
 • mnoho jímek = mnoho vstupů v počtu objektů tvořících celou sestavu = v případě sedání kolem šachet riziko problémů s opravami povrchu komunikace.
 • mnoho jímek = mnoho vstupů v počtu objektů tvořících celou sestavu = vyšší náklady spojené s vyšším počtem komínků
 • Pro dosažení čistícího účinku pro max. 0,2 mg/l C10 C40 po přečištění se běžně používá sorbční filtr, který je nutné měnit, což obnáší 1. nutnost ekologické likvidace = náklady a za 2. nákup a výměna nových náplní = opět náklady.Nutnost výměny sorbce je tím častější, když není umožněno kalu sedimentovat, kvůli sestavě menších jímek a kal se dostane až do sorbce, která se ucpává a snižuje průtočnou kapacitu Tím vzniká riziko, že odlučovač nebude schopen zpracovat celý průtok a voda vystoupá šachtami a rozlije se po ploše, čimž může dojít k úniku RL do přírodního prostředí.